>
 
 
  • :
  • :
 
 
นางสาวรัตนา  ทองหล่อ
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทรศัพท์ : 089-582-8971
 
นางสาวพีรดา  สาลี
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ : 088-345-7767
  
นายนิรุต  มีสติ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์ : 085-204-2197
meesati99@hotmail.co.th
นางสาวกมลทิพย์  กรวยทอง 
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
เบอร์โทรศัพท์ : 098-891-4942
kmon_ok@hotmail.com
นางสาวสุภารัตน์  สมสุข 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์โทรศัพท์ : 088-372-1269
 
นายสมจิตร ดวงศรี
นายช่างโยธา
เบอร์โทรศัพท์์ : 
 
บริษัท ดังภูมิ จำกัด
งานดูแลลูกค้าพิเศษ
Callcenter : 08-6455-6133
โทรศัพท์ : 0-4304-2131 โทรสาร :0-4300-72003
adminkk@dungbhumi.com,dp.esan.kk@gmail.com