ประกาศประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลช่างปี่ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ประกาศประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลช่างปี่ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

Share on Line
Share on Pinterest