ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระหนองผือ หมู่ที่6 ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระหนองผือ หมู่ที่6 ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest