ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหัวแรต หมู่ที่9 (บ้านหัวแรต - บ้านนาโพธิ์) ตำบลช่างปี่ กว้าง 5 เมตร ยาว 342 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,710 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายแนะนำโครงการแบบชั่วคราว/ถาวร อย่างละ 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหัวแรต หมู่ที่9 (บ้านหัวแรต - บ้านนาโพธิ์) ตำบลช่างปี่ กว้าง 5 เมตร ยาว 342 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,710 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายแนะนำโครงการแบบชั่วคราว/ถาวร อย่างละ 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest