ประกาศร่างประชาพิจารณ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านทำเนียบ หมู่ที่5 - บ้านหนองเหล็ก - ตะโก หมู่ที่4 ตำบลช่างปี่ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,325 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 16,625 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างประชาพิจารณ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านทำเนียบ หมู่ที่5 - บ้านหนองเหล็ก - ตะโก หมู่ที่4 ตำบลช่างปี่ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,325 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 16,625 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest