ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านทำเนียบ หมู่ที่5 - บ้านหนองเหล็ก - ตะโก หมู่ที่4 ตำบลช่างปี่ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,325 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 16,625 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 จุด จุดละ 2 แถว แถวละ 8 ท่อน รวม 48 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายแนะนำโครงการแบบชั่วคราว/ถาวร อย่างละ 1 ป้าย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านทำเนียบ หมู่ที่5 - บ้านหนองเหล็ก - ตะโก หมู่ที่4 ตำบลช่างปี่ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,325 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 16,625 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 จุด จุดละ 2 แถว แถวละ 8 ท่อน รวม 48 ท่อน   พร้อมติดตั้งป้ายแนะนำโครงการแบบชั่วคราว/ถาวร อย่างละ 1 ป้าย

Share on Line
Share on Pinterest