วิสัยทัศน์ (Vision)

        "ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานตำนานปราสาทช่างปี่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว"

พันธกิจ (Mission)

  1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชน ในการพึ่งตนเอง
  2. พัฒนาระบบการศึกษา และสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
  3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชน
  4. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหาร และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

 

Share on Line
Share on Pinterest