รับเรื่องราวร้องทุกข์

พบเห็นการทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม/เดือดร้อน โปรดแจ้ง

นายสุธี   บูรณ์เจริญ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่างปี่

โทร 095-879-5259 / 044-558764

**********หรือใส่กล่องรับความคิดเห็นของหน่วยงานที่หน้าที่ทำการ**********

หากท่านติดต่องานแล้วไม่ได้รับความสะดวก เช่นล่าช้าหรือมาหลายครั้งแล้วไม่ได้รับข้อยุติ

กรุณาติดต่อโดยตรง นายสุธี   บูรณ์เจริญ นายกองค์การบริหาร่วนตำบลช่างปี่

หรือ นายขวัญชัย อุดเขียว  ปลัดองค์การบริหาร่วนตำบลช่างปี่

ในวันและเวลาทำการ

เรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันด้วยความขอบคุณ

Share on Line
Share on Pinterest