thumbs
นางสาวกุลจิรา มั่นจิตร
รองปลัด รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานปลัด
โทรศัพท์ 0991179965
thumbs
นางสาวรัตนา ทองหล่อ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

thumbs
นางปณิตา มีสติ
นักพัฒนาชุมชน

thumbs
นางสาวพีรดา สาลี
เจ้าพนักงานธุรการ

thumbs
นางเสารัตน์ ไตรรัตน์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

thumbs
นายนิรุต มีสติ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

thumbs
นางสาวกมลทิพย์ กรวยทอง
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

thumbs
นายวุฒิชัย มุมทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

thumbs
นายสุชีพ เพชรสุข
พนักงานขับรถยนต์

thumbs
นายเจษฎา บุตรดี
นักการภารโรง

thumbs
นางพัฒนา แสงงาม
แม่บ้าน

Share on Line
Share on Pinterest