วันที่ หมวดหมู่ รายการ
11 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกลาว หมู่ที่8-คุ้มกระดิ่ง,คุ้มโคกมะกะ,คุ้มศรีธนญชัย-ถนนลาดยางสายบ้านโคกอาโพน หมู่ที่10 ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 3,400 เมตร โดยวิธีคัดเลือก
23 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน พาสเจอร์ไรท์ วสจืด (ชนิดถุง) ขนาด 200 ซีซี ราคาซองละ 6.58 บาท จำนวน 20,174 ถุง ตรานมโรงเรียน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก (ถนนห้วยตะเบง จากคุ้มโคกมะกะ - คุ้มสวาย) บ้านน้อย หมู่ที่13 ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อถุงยังชีพผู้ที่ไๆด้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) จำนวน 43 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก (ถนนห้วยตะเบง จากคุ้มโคกมะกะ - คุ้มสวาย) บ้านน้อย หมู่ที่13 ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกลาว หมู่ที่8-คุ้มกระดิ่ง,คุ้มโคกมะกะ,คุ้มศรีธนญชัย-ถนนลาดยางสายบ้านโคกอาโพน หมู่ที่10 ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 3,400 เมตร โดยวิธีคัดเลือก
17 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุงๆ ละ 6.58 บาท ขนาดบรรจุ 200 ซีซี พร้อม หลอดสำหรับดื่ม รสจืด จำนวน 19,257 ถุง ตรานมโรงเรียน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านข่า หมู่ที่7 (บ้านนายสมบูรณ์ แกมกล้า - บ้านข่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมผิวถนนลาดยางสายทางหมู่บ้านกระโดนค้อ หมู่ที่2 - บ้านโคกอาโพน หมู่ที่10 ช่วง กม.0+460 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่12 (บ้านนาโพธิ์ - บ้านโนนแคน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนดิน บ้านน้อย หมู่ที่13 (จากศาลาประจำหมู่บ้าน-ลำห้วยตะเบง-บ้านนายสมเพชร ดมอุ่นดี) ตำบลช่างปี่ ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ฐาน 5.50 เมตร ยาว 415 เมตร สูง 1.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 930 เมตร หนา 0.10 เมตร และเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางโยง มุมทอง - ป่าช้าบ้านหัวแรต หมู่ที่9 ตำบล ช่างปี่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 214 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 856 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกลาว หมู่ที่8-คุ้มกระดิ่ง,คุ้มโคกมะกะ,คุ้มศรีธนญชัย-ถนนลาดยางสายบ้านโคกอาโพน หมู่ที่10 ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 3,400 เมตร
13 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกลาว หมู่ที่8 - คุ้มกระดิ่ง , คุ้มโคกมะกะ , คุ้มศรีธนญชัย - ถนนลาดยางสายบ้านโคกอาโพน หมู่ที่10 ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 3,400 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 17,000 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 4 จุด จุดละ 11 ท่อน ตามแบบมาตรฐาน ทถ.-2-203
10 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกลาว หมู่ที่8 - คุ้มกระดิ่ง , คุ้มโคกมะกะ , คุ้มศรีธนญชัย - ถนนลาดยางสายบ้านโคกอาโพน หมู่ที่10 ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 3,400 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 17,000 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 4 จุด จุดละ 11 ท่อน ตามแบบมาตรฐาน ทถ.-2-203 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์แบบชั่วคราว/ถาวร อย่างละ 1 ป้าย
9 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางโยง มุมทอง - ป่าช้าบ้านหัวแรต หมู่ที่9 ตำบล ช่างปี่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 214 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 856 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนดิน บ้านน้อย หมู่ที่13 (จากศาลาประจำหมู่บ้าน-ลำห้วยตะเบง-บ้านนายสมเพชร ดมอุ่นดี) ตำบลช่างปี่ ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ฐาน 5.50 เมตร ยาว 415 เมตร สูง 1.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 930 เมตร หนา 0.10 เมตร และเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกระโดนค้อ หมู่ที่2 (จากทางเข้าบ้านห้วย - บ้านนางจันทรา รู้จิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุงๆ ละ 6.58 บาท ขนาดบรรจุ 200 ซีซี พร้อม หลอดสำหรับดื่ม รสจืด จำนวน 19,257 ถุง ตรานมโรงเรียน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกระโดนค้อ หมู่ที่2 (จากทางเข้าบ้านห้วย - บ้านนางจันทรา รู้จิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest